Permet la compra i la venda de Letras, Bonos i Obligaciones per mitjà d’Internet.
Consultes i actuacions corresponents en l'àmbit de les garanties i dipòsits
Consulteu l’estat de tramitació de procediments administratius relatius a entitats financeres.
Comprovació de la integritat de documents mitjançant el Código Seguro de Verificación de documents electrònics (CSV).
Feu operacions destinades a afavorir la liquiditat del mercat secundari de Deuda Pública.
És una aplicació que dona a conèixer als creditors de l’Administración General del Estado la situació dels pagaments efectuats o pendents d’efectuar
Designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que consten registrades al Fichero Central de Terceros
Gestió de l'espai controlat de proves segona cohort.