Certificats electrònics admesos per accedir a aquest servei

Punt d'informació sobre signatura electrònica. Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT). CERES.

Relació de sistemes de signatura electrònica admesos o utilitzats a la seu:

Els mitjans d'autenticació dels ciutadans per poder interactuar amb l'administració en les ocasions en què es requereix identificació segura són els que es recullen l'article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als els serveis públics:

. En tot cas, els sistemes de signatura electrònica incorporats al document nacional d'identitat, per a persones físiques.

. Sistemes de signatura electrònica avançada basats en certificats electrònics reconeguts.

. Les administracions públiques han d'admetre tots els certificats reconeguts inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació" (TSL) establerts a Espanya, publicada a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

. Altres sistemes de signatura electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinin.

S'admetran els certificats digitals reconeguts admesos per la plataforma @firma del Ministeri de la Presidència. Conformes a l'estàndard ITU-T X.509 v3 i emesos per prestadors de serveis de certificació inscrits en el registre del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme d'autoritats de certificació, d'acord amb el que estableix l'art. 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Més informació sobre els certificats admesos per la plataforma @firma i el DNI electrònic.

Registre de prestadors de serveis de certificació del Ministeri d'Industria, Turisme i Comerç.

Si voleu informació més detallada sobre els certificats suportats, consulteu la Declaració de Pràctiques de Validació de @firma.

Assistent per a la instal-lació del DNI electrònic.