Política de privacidat

1.1. En compliment del que estableix en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, des d'ara RLPD, l'informem que l'emplenament de qualsevol formulari existent en el web o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització al Tesoro per tal que tracti les dades personals que ens faciliti, en els termes i les condicions que s'indiquen aquí.

1.2.Les dades de l'usuari s'inclouran en un fitxer titularitat del Tesoro i declarat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el codi d'inscripció núm. 2070810525

1.3. L'usuari autoritza el Tesoro a incloure les seves dades en el fitxer esmentat amb la finalitat de dur a terme les operacions financeres que s’ofereixen a través del web i, en concret, per a la compra, el traspàs i la venda de valors, i d’altres relacionades amb qualsevol dels productes i/o serveis oferts pel Tesoro, com, per exemple, la consulta de les operacions fetes per l'usuari.

1.4. L'usuari pot exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint l'oportuna sol·licitud per escrit a l'adreça següent: Dirección General del Tesoro y Política Financiera (dpto. Publicidad), Paseo del Prado, 6, 28014, Madrid, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o passaport o document vàlid que l'identifiqui, i indicant la petició que s’expressa en la sol·licitud, l'adreça a l'efecte de notificacions, la data i la seva signatura, així com els documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

1.5. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, el Tesoro ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades per l'usuari i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i les mesures al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i l'extracció de les dades esmentades.

1.6. El Tesoro suposa que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per una persona que aquest ha autoritzat, així com que són correctes i exactes.

1.7. Correspon a l'usuari l'actualització de les seves pròpies dades. El Tesoro no serà responsable de la seva inexactitud si l'usuari no comunica els canvis que s'hi hagin pogut produir (per exemple, canvi d'adreça de correu electrònic).

1.8. Pel mer fet de visitar el web, l'usuari no facilita cap informació personal ni queda obligat a facilitar-ne.

1.9. El Tesoro es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.