Designació telemàtica de comptes corrents

Designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que consten registrades al Fichero Central de Terceros

A través d'aquest sistema, aquelles persones físiques (que posseeixin un certificat electrònic) o empreses (que actuen a través d'un representant amb Certificado de Representación ), i que siguin creditores de l' Tesoro , podran designar, donar de baixa, modificar i consultar els dades bancàries que figurin registrats en el Fichero Central de Terceros de la Secretaría General del Tesoro i Financiación Internacional.