Comptes corrents de l’FCT

Designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que consten registrades al Fichero Central de Terceros
És interessat o representant

Per mitjà d’aquest sistema, les persones físiques (que tinguin un certificat electrònic) o les empreses (que actuïn per mitjà d’un representant amb Certificado de Representación o d’un apoderat donat d’alta al Registro Electrónico de Apoderamientos (REA) amb certificat electrònic de persona física), i que siguin creditores del Tesoro, poden designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que constin registrades al Fichero Central de Terceros de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Escolliu un criteri d’autenticació en funció de si hi accediu com a representant o no, i activeu allò que correspongui.