Consulta d’expedients de moviments d’efectiu

Consulta d’expedients de moviments d’efectiu

Per poder conèixer com funcionen els processos administratius dels expedients sancionadors per mitjà d’aquesta Seu Electrònica, les persones interessades han de tenir un certificat electrònic de persona física reconegut per aquesta Seu Electrònica, a banda de conèixer el seu número d’expedient sancionador. La Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales posa aquest servei a la vostra disposició. Per a més informació, consulteu la pàgina tesoro.es  i/o la pàgina de blanqueig de capitals cpbc.tesoro.es.

Seguint les directrius fixades des de la Unió Europea, el nostre ordenament jurídic es caracteritza pel reconeixement i la posada en pràctica de la lliure circulació de capitals.

Aquesta llibertat de circulació es reconeix i regula en l’àmbit intern per la Llei 19/2003, que estableix en el seu article 1 que «són lliures qualssevol actes, negocis, transaccions i operacions entre residents i no residents que suposin cobraments i pagaments exteriors o del compliment dels quals aquests puguin derivar, així com les transferències de l’exterior o a l’exterior i les variacions en comptes o posicions financeres deutores o creditores davant l’exterior, sense més limitacions que les que disposen aquesta Llei i la legislació sectorial específica».

Entre les limitacions a les quals es fa referència i seguint les mateixes previsions europees, s’inclou la possibilitat d’introduir determinades clàusules de salvaguarda i mesures excepcionals, que poden suposar la prohibició de determinades operacions amb determinades zones o països o, si escau, la seva subjecció a autorització prèvia.

Aquesta llibertat de moviments general no impedeix, tanmateix, que hi hagi un determinat control sobre aquests moviments amb efectes estadístics, però també de cara a poder identificar moviments de capitals que puguin tenir un origen il·lícit i una funció blanquejadora d’actius.

D’aquesta manera, la llibertat de moviment de capitals es combina amb determinades obligacions de declaració de la realització d’aquests moviments que, en cas que s’incompleixin, determinarien la imposició d’una sanció administrativa.