Integritat de documents (CSV)

Comprovació de la integritat de documents mitjançant el Código Seguro de Verificación de documents electrònics (CSV).

Aquest servei permet verificar la integritat i l’autenticitat de documents electrònics per mitjà del Código Seguro de Verificación (CSV) mitjançant l’obtenció de còpies electròniques dels documents en format XAdES (document signat electrònicament) i en PDF (versió imprimible del document signat electrònicament). Les signatures dels documents en format XAdES poden ser així mateix validades per mitjà de la plataforma VALIDE,  també accessible des de la Seu Electrònica.

Ordre de 15 de novembre de 2016 d’aplicació del sistema Código Seguro de Verificación de documents electrònics en l’àmbit de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera