Procediments administratius d’entitats de crèdit

Consulteu l’estat de tramitació de procediments administratius relatius a entitats de crèdit.

A través d'aquesta seu electrònica les entitats de crèdit, les societats de garantia recíproca i els establiments financers de crèdit poden obtenir informació sobre l'estat en què es troben els expedients en tramitació que els afecten, gestionats per la la Subdirección General de Legislación de Entidades de Crédito, Servicios Bancarios y de Pago.

Per tenir accés a l’estat dels expedients, cada entitat ha d’informar en la sol·licitud sobre la persona o les persones de contacte i responsables als efectes de notificació i de consulta d’aquesta pàgina web, i facilitar-ne les dades, el número de telèfon i el correu electrònic. A aquestes persones acreditades per l’entitat se’ls facilitarà per via telemàtica un usuari i una contrasenya que han de guardar i protegir adequadament. Amb aquests codis, les persones acreditades poden accedir a la informació sobre la situació dels seus expedients en tramitació.

Para cualquier duda o consulta, estamos a su disposición en la siguiente dirección de correo electrónico: gestion.entidades@tesoro.mineco.es