Serveis electrònics

Permet la compra i la venda de Letras, Bonos i Obligaciones per mitjà d’Internet.

Designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que consten registrades al Fichero Central de Terceros

Consulta d’expedients de moviments d’efectiu

Feu operacions destinades a afavorir la liquiditat del mercat secundari de Deuda Pública.

Comprovació de la integritat de documents mitjançant el Código Seguro de Verificación de documents electrònics (CSV).

És una aplicació que dona a conèixer als creditors de l’Administración General del Estado la situació dels pagaments efectuats o pendents d’efectuar

Consulteu l’estat de tramitació de procediments administratius relatius a entitats de crèdit.

Consultes i actuacions corresponents en l'àmbit de les garanties i dipòsits