Cartas de Servizos do Tesouro Público

Carta de Servizos Electrónicos con información sobre os servizos

En cumprimento das disposicións contidas no Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado, a Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira pon a disposición á súa disposición a Carta de Servizos e á Carta de Servizos Electrónicos con información sobre os servizos, sobre os dereitos que lles axudan en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.