Política de privacidade

1.1. En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, en diante RLPD, informámosche de que o cumprimento de calquera formulario existente na sede electrónica ou a presentación dun O correo electrónico a calquera das nosas caixas de correo implica a aceptación desta política de privacidade, así como a autorización a Tesoro para procesar os datos persoais que nos proporcionas, nos termos e condicións aquí indicados.

1.2. Os datos do Usuario incluiranse nun ficheiro que é titularidade de Tesoro e declarado ante a Axencia Española de Protección de Datos con código de inscrición nº 2070810525

1.3. O Usuario autoriza a Tesoro a incluír os seus datos nese ficheiro coa finalidade de levar a cabo as operacións financeiras ofrecidas a través do sitio web e, en concreto, para a compra, traspaso e venda de valores, e relacionadas con calquera dos produtos e/ou servizos ofrecidos por Tesoro, como, por exemplo, a consulta das operacións realizadas polo Usuario.

1.4. O Usuario pode exercitar en calquera momento os seus dereitos de acceso,rectificación, cancelación e oposición oportuna ao dirixir unha solicitude por escrito ao seguinte enderezo: Dirección General del Tesoro y Política Financiera(dpto. Publicidad), Paseo del Prado, 6, 28014, Madrid. Deberá incluír unha fotocopia do seu DNI ou Pasaporte ou documento válido que o identifique, e indicar a petición en que se concreta a solicitude, o enderezo para os efectos de notificacións, a data e a súa sinatura, e mais os documentos acreditativos da petición que formula, se é o caso.

1.5. Conforme á lexislación vixente en materia de protección de datos, Tesoro adoptou os niveis de seguridade adecuados aos datos facilitados polo Usuario e,ademais, instalou todos os medios e as medidas ao seu alcance para evitar a perda, o mal uso, a alteración, o acceso non autorizado e extracción destes.

1.6. Tesoro dá por suposto que os datos foron introducidos polo titular ou por unha persoa autorizada por el, así como que son correctos e exactos.

1.7. Correspóndelle ao Usuario a actualización dos seus propios datos. Tesoro non será responsable da súa inexactitude se o Usuario non comunica os cambios que puidesen producirse (por exemplo, cambio de enderezo de correo electrónico).

1.8. Pola simple visita ao sitio web o Usuario non facilita información persoal ningunha nin
queda obrigado a facilitala.

1.9. Tesoro comprométese a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que lle sexa facilitada e a utilizala unicamente para os fins indicados

1.1. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que la cumplimentación de cualquier formulario existente en la sede electrónica o la remisión de un correo electrónico a cualquiera de nuestros buzones implica la aceptación de esta política de privacidad, así como la autorización a Tesoro para que trate los datos personales que nos facilite, en los términos y condiciones que aquí se indican. 

1.2. Los datos del Usuario se incluirán en un fichero titularidad de Tesoro y declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos con código de inscripción nº 2070810525 

1.3. El Usuario autoriza a Tesoro a incluir sus datos en dicho fichero con la finalidad de llevar a cabo las operaciones financieras ofrecidas a través de la sede electrónica y, en concreto, para la compra, traspaso y venta de valores, y relacionadas con cualquiera de los productos y/o servicios ofrecidos por Tesoro, como, por ejemplo, la consulta de las operaciones realizadas por el Usuario. 

1.4. El Usuario puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo la oportuna dirigir una solicitud por escrito a la siguiente dirección: Dirección General del Tesoro y Política Financiera (dpto. Publicidad), Paseo del Prado, 6, 28014, Madrid, acompañando fotocopia de su DNI o Pasaporte o documento válido que le identifique, e indicando la petición en que se concreta la solicitud, la dirección a efectos de notificaciones, la fecha y su firma, y los documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 

1.5. Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, Tesoro ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos facilitados por el Usuario y, además, ha instalado todos los medios y medidas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y extracción de los mismos. 

1.6. Tesoro presume que los datos han sido introducidos por su titular o por persona autorizada por éste, así como que son correctos y exactos. 

1.7. Corresponde al Usuario la actualización de sus propios datos. Tesoro no será responsable de su inexactitud si el Usuario no comunica los cambios que hayan podido producirse (por ejemplo, cambio de dirección de correo electrónico). 

1.8. Por la mera visita a la sede electrónica el Usuario no facilita información personal alguna ni queda obligado a facilitarla. 

1.9. Tesoro se compromete a guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre la información que le sea facilitada y a utilizarla únicamente para los fines indicados.