Services electrónicos

Permite a compra e venda de Letras, Bonos e Obligacións a través de Internet.

Consulta de expedientes de movementos de efectivo

Aplicación que dá a coñecer aos acredores da Administración General del Estado a súa situación de pagamentos realizados ou que están pendentes de realizar.

Realice operacións destinadas a favorecer a liquidez do mercado secundario de Deuda Pública.

Designar, dar de baixa, modificar e consultar os datos bancarios que figuran rexistrados no Fichero Central de Terceros

Comprobación de integridade de documentos mediante Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos (CSV)

Consulte o estado de tramitación de procedementos administrativos relativos a entidades de crédito.

Consultas e accións correspondentes en materia de garantías e depósitos