Contas Correntes FCT

Designar, dar de baixa, modificar e consultar os datos bancarios que figuran rexistrados no Fichero Central de Terceros
Está interesado ou representativo

A través deste sistema, aquelas persoas físicas (que posúan un certificado electrónico) ou empresas (que actúen a través dun representante con Certificado de Representación ou apoderado dado de alta no Registro Electrónico de Apoderamientos REA con certificado electrónico de persoa física), e que sexan acredoras do Tesoro, poderán designar, dar de baixa, modificar e consultar os datos bancarios que figuren rexistrados no Fichero Central de Terceros de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera:

Elixa un criterio de autenticación dependendo se accede con representante ou non, e  activando o que proceda.