Procedementos administrativos das entidades financeiras

Consulte o estado de tramitación de procedementos administrativos relativos a entidades financeiras.

As entidades de crédito, as empresas de garantía recíproca e as entidades financeiras de crédito poden obter información sobre o estado dos expedientes en trámite que lles concirnen, xestionados pola Subdirección Xeral de Lexislación e Política Financeira.

Para calquera dúbida ou consulta, estamos á súa disposición no seguinte enderezo de correo electrónico: secretlegislacion@economia.gob.es