Procedementos administrativos de entidades de crédito

Consulte o estado de tramitación de procedementos administrativos relativos a entidades de crédito.

A través desta sede electrónica, as entidades de crédito, as compañías de garantía recíproca e as entidades de crédito financeiro poden obter información sobre o estado dos ficheiros que se están a tramitar, xestionados pola Subdirección General de Legislación de Entidades de Crédito, Servicios Bancarios y de Pago.

Para ter acceso ao estado dos expedientes, cada entidade deberá informar na solicitude acerca da/s persoa/s de contacto e responsables a efectos de notificación e de consulta desta páxina web, facilitando os seus datos, número de teléfono e correo electrónico. A estas persoas acreditadas pola entidade facilitaráselles por vía telemática un usuario e un contrasinal que deberán gardar e protexer adecuadamente. Cos devanditos códigos as persoas acreditadas poderán acceder á información sobre a situación dos seus expedientes en tramitación.

Para cualquier duda o consulta, estamos a su disposición en la siguiente dirección de correo electrónico: gestion.entidades@tesoro.mineco.es