Permet la compra i la venda de Letras, Bonos i Obligaciones per mitjà d’Internet.

Consultes i actuacions corresponents en l'àmbit de les garanties i dipòsits

Consulteu l’estat de tramitació de procediments administratius relatius a entitats financeres.

Comprovació de la integritat de documents mitjançant el Código Seguro de Verificación de documents electrònics (CSV).

Feu operacions destinades a afavorir la liquiditat del mercat secundari de Deuda Pública.

És una aplicació que dona a conèixer als creditors de l’Administración General del Estado la situació dels pagaments efectuats o pendents d’efectuar

Designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que consten registrades al Fichero Central de Terceros

Gestió de l'espai controlat de proves segona cohort.