Avis legal

Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats.

La informació que es difon per aquest mitjà es fa únicament a títol informatiu i la D. G. del Tesoro y Política Financiera es reserva el dret d'eliminar-ne o suspendre'n la difusió, de manera total o parcial, i de modificar l'estructura i el contingut d'aquest lloc web sense previ avís, de manera que fins i tot pot limitar o no permetre l'accés a la informació esmentada. El propòsit de la D. G. del Tesoro y Política Financiera és mantenir la qualitat i l'actualització d'aquesta informació i evitar i minimitzar possibles errors causats per fallades tècniques. Malgrat això, no garanteix que aquest servei no sigui interromput o afectat per aquestes fallades.

Com a conseqüència del que s'ha dit anteriorment, la D. G. delTesoro y Política Financiera no respondrà pels danys o perjudicis causats per decisions preses sobre la base de la informació difosa per aquest mitjà; ni per possibles inexactituds, omissions o errors que aquest contingui; ni pels problemes que s'originin per l'ús d'aquest lloc web o un altre de connexió externa; ni pels danys i/o perjudicis en el software o hardware de l'usuari que es derivin de l'accés a aquest lloc web, o per la baixada de programes o fitxers que s'hi difonguin. Tampoc no garanteix ni es responsabilitza del fet que qualsevol informació disponible en aquest lloc web reprodueixi exactament els documents publicats en paper, ni respondrà dels enllaços ni de les referències a altres llocs web ni de la informació difosa per terceres persones en les quals aparegui esmentat com a font.

Els usuaris de qualsevol pàgina del lloc web de la D. G. del Tesoro y Política Financiera, en accedir-hi, accepten aquesta clàusula i estan d'acord amb el seu contingut.

Propietat intel·lectual dels continguts del lloc web de la D. G. del Tesoro y PolíticaFinanciera

Per a totes les pàgines d'aquest lloc web Copyright © D. G. del Tesoro y Política Financiera,Madrid, Espanya. 2009 Reservats tots els drets.

Els textos, el logotip, les fotos i els elements gràfics que constitueixen el lloc web de la D. G. del Tesoro y Política Financiera i que es difonen a través d'aquest, així com la seva forma de presentació, són titularitat exclusiva de la D. G. del Tesoro y Política Financiera, que n’ostenta tots els drets d'explotació, directament o a través d'acords amb tercers. Amb caràcter general, la D. G. del Tesoro y Política Financiera no concedeix cap llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquest lloc web, tret d'un acord exprés per escrit amb tercers, i es reserva el dret de modificar o limitar en qualsevol moment les condicions d'ús de la informació que es publica en el seu lloc web i que es descriuen a continuació:

Els usuaris del lloc web de la D. G. del Tesoro y Política Financiera podran fer lliure ús privat de la informació obtinguda directament de la D. G., fins i tot la realització de còpies en memòria local (RAM) o en altres dispositius d'emmagatzematge temporal. En els altres casos d'utilització de la informació per a usos que no siguin meres consultes d'ús privat, aquesta utilització s'autoritza només si es respecten i compleixen les condicions següents:

•La distribució o reproducció de la informació que es difon al lloc web de la D. G. del Tesoro y Política Financiera s'ha de fer de manera fidel, sense manipular ni alterar els continguts i sempre s'ha d’esmentar com a font la D. G. del Tesoro y Política Financiera.

•Quan la informació s'incorpori a documents o altres mitjans que es vulguin vendre o cedir de manera no gratuïta, la persona física o jurídica que la publiqui o difongui sota qualsevol suport, ha d'informar els compradors i/o cessionaris del fet que la informació pot ser obtinguda sense cap càrrec a través del lloc web de la D. G. del Tesoro y Política Financiera, tant abans que paguin qualsevol subscripció o preu, com cada vegada que posi a la seva disposició la informació agafada del lloc web de la D. G. del Tesoro y Política Financiera.

•La informació obtinguda del lloc web de la D. G. del Tesoro y Política Financiera es podrà utilitzar per fer càlculs que l'usuari vulgui difondre (per exemple mitjançant ajustos periòdics de les dades estadístiques, càlculs de taxes d'evolució), sempre que s'indiqui de manera inequívoca en difondre aquests càlculs, que s'ha utilitzat com a font la D. G. del Tesoro y Política Financiera.

•Quan hi hagi vincles des de qualsevol lloc web al lloc web de la D. G. del Tesoro y Política Financiera o a qualsevol de les seves pàgines internes, les pàgines corresponents han d'aparèixer en una finestra independent i ser l'únic element en la pantalla (per exemple, no han d'aparèixer dins del marc d'un altre lloc web).

Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els seus serveis respectant les condicions que s'han exposat i la D. G. del Tesoro y Política Financiera es reserva totes les accions legals que li puguin correspondre per exigir les responsabilitats de qualsevol tipus que es derivin del seu incompliment.

  • inanciera se podrá utilizar para realizar cálculos que se difundan por el usuario (por ejemplo mediante periódicos ajustes de los datos estadísticos, cálculos de tasas de evolución), siempre que se indique de forma inequívoca al difundir dichos cálculos, que se ha utilizado como fuente la D. G. del Tesoro y Política Financiera.
  • Cuando existan vínculos desde cualquier sitio Web al sitio Web de la D. G. del Tesoro y Política Financiera o cualquiera de sus páginas internas, las correspondientes páginas deberán aparecer en una ventana independiente y ser el único elemento en la pantalla (por ejemplo, no debe de aparecer dentro del marco de otro sitio Web). Los usuarios se comprometen a utilizar este sitio Web y sus servicios respetando las condiciones expuestas, reservándose la D. G. del Tesoro y Política Financiera todas las acciones legales que puedan corresponderle para exigir las responsabilidades de cualquier tipo que se deriven de su incumplimiento.