Procediments administratius d'entitats financeres

Consulteu l’estat de tramitació de procediments administratius relatius a entitats financeres.

Les entitats de crèdit, les societats de garantia recíproca i els establiments financers de crèdit poden obtenir informació sobre l'estat en què es troben els expedients en tramitació que els afecten, gestionats per la Subdirecció General de Legislació i Política Financera.

Per a qualsevol dubte o consulta, estem a la seva disposició a la següent adreça de correu electrònic: secretlegislacion@economia.gob.es