Compra e Venta de Valores

Compra e Venta de Valores

Permite a compra e venda de Letras, Bonos e Obligacións a través de Internet.

Información importante: La apertura de una cuenta con la finalidad de comprar deuda de forma presencial no se realiza en el Tesoro. Para ello, tendrá que pedir cita directamente en el Banco de España, en la provincia correspondiente, y dentro de la Operativa de Cuentas Directas.

Nota informativa sobre el aviso de Sitio no Seguro

VÍDEO “COMO COMPRAR VALORES DO TESORO EN INTERNET”

 

Benefícese do mesmo aforro de comisións do sistema de contas directas no Banco de España.

Máxima confidencialidade e seguridade.

 

SECAD (servizo electrónico da Caja General de Depósitos)

SECAD (servizo electrónico da Caja General de Depósitos)

Consultas e accións correspondentes en materia de garantías e depósitos

Es interesado o representante
Acceso con certificado electrónico

A través deste sistema, aquelas persoas físicas (que posúan un certificado electrónico), empresas (que actúan a través dun representante cun certificado de representación), entidades financeiras e compañías de seguros (que actúan a través dun avogado inscrito no Rexistro dos xustificantes da Caja General de Depósitos) ou as autoridades públicas (actuando a través do correspondente funcionario dado de alta de SECAD), poderán realizar as consultas e accións correspondentes no campo das garantías e depósitos constituídos ante a Caja General de Depósitos .

Entre os servizos que ofrece están:

  • Constitución de garantías en efectivo.
  • Constitución de garantías definitivas para o Seguros de Caución ou as Avales.
  • Cancelación de garantías e depósitos.
  • Solicitude de embargo de garantía.
  • Comprobe o estado de calquera tipo de garantía.

Procedementos administrativos das entidades financeiras

Procedementos administrativos das entidades financeiras

Consulte o estado de tramitación de procedementos administrativos relativos a entidades financeiras.

As entidades de crédito, as empresas de garantía recíproca e as entidades financeiras de crédito poden obter información sobre o estado dos expedientes en trámite que lles concirnen, xestionados pola Subdirección Xeral de Lexislación e Política Financeira.

Para calquera dúbida ou consulta, estamos á súa disposición no seguinte enderezo de correo electrónico: secretlegislacion@economia.gob.es

 

Integridade de Documentos (CSV)

Integridade de Documentos (CSV)

Comprobación de integridade de documentos mediante Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos (CSV)

Este servizo permite a verificación da integridade e autenticidade de documentos electrónicos a través do seu código seguro de verificación (CSV) mediante a obtención de copias electrónicas dos mesmos en formato XAdES (documento asinado electronicamente) e PDF (versión imprimible do documento asinado electronicamente). As sinatura dos documento en formato XAdES á súa vez poden ser validadas a través da plataforma Valide, tamén accesible dende a sede electrónica.

Orde do 15 de novembro de 2016 de aplicación do Sistema de Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos no ámbito da Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

 

Creadores de mercado de Bonos e Obligaciones e Letras del Tesoro

Creadores de mercado de Bonos e Obligaciones e Letras del Tesoro

Realice operacións destinadas a favorecer a liquidez do mercado secundario de Deuda Pública.

Benvido ao servizo de creadores de mercado de Deuda Pública da sede electrónica da Secretaría General de Tesoro y Financiación Internacional.

Para máis información verifique a páxina do Tesoro

Órgano competente

S.G. de Gestión de la Deuda Pública

Máis información

Para otras dudas

consdeuda@economia.gob.es

Consulte pagamentos do Tesouro

Consulte pagamentos do Tesouro

Aplicación que dá a coñecer aos acredores da Administración General del Estado a súa situación de pagamentos realizados ou que están pendentes de realizar.

A través deste sistema, calquera acredor de Tesoro , xa sexan persoas físicas (que teñan un certificado electrónico ou de usuario / contrasinal) ou empresas (que actúen a través dun representante cun Certificado de Representación ), poden consultar de xeito totalmente gratuíto, a través desta sede electrónica, en que situación se atopan os pagamentos que ten pendente realizar o Tesoro , así como información dos pagamentos xa realizados, se os houbese.

Designación telemática de contas correntes

Designación telemática de contas correntes

Designar, dar de baixa, modificar e consultar os datos bancarios que figuran rexistrados no Fichero Central de Terceros

A través deste sistema, aquelas persoas físicas (que posúan un certificado electrónico) ou empresas (que actúen a través dun representante cun Certificado de Representación ), e acredoras de Tesoro , poderán designar, cancelar, modificar e consultar a Datos bancarios que están rexistrados no Fichero Central de Terceros da Secretaría General del Tesoro e Financiación Internacional.