Integridade de Documentos (CSV)

Comprobación de integridade de documentos mediante Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos (CSV)

Este servizo permite a verificación da integridade e autenticidade de documentos electrónicos a través do seu código seguro de verificación (CSV) mediante a obtención de copias electrónicas dos mesmos en formato XAdES (documento asinado electronicamente) e PDF (versión imprimible do documento asinado electronicamente). As sinatura dos documento en formato XAdES á súa vez poden ser validadas a través da plataforma Valide, tamén accesible dende a sede electrónica.

Orde do 15 de novembro de 2016 de aplicación do Sistema de Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos no ámbito da Secretaría General del Tesoro y Política Financiera