Serveis electrònics

Servei per a l'Adhesió a el Codi de Bones Pràctiques

Permet la compra i la venda de Letras, Bonos i Obligaciones per mitjà d’Internet.

És una aplicació que dona a conèixer als creditors de l’Administración General del Estado la situació dels pagaments efectuats o pendents d’efectuar

Consulta d’expedients de moviments d’efectiu

Feu operacions destinades a afavorir la liquiditat del mercat secundari de Deuda Pública.

Designar, donar de baixa, modificar i consultar les dades bancàries que consten registrades al Fichero Central de Terceros

Gestió de l'espai controlat de proves segona cohort.

Comprovació de la integritat de documents mitjançant el Código Seguro de Verificación de documents electrònics (CSV).

Consulteu l’estat de tramitació de procediments administratius relatius a entitats financeres.

Consultes i actuacions corresponents en l'àmbit de les garanties i dipòsits