Servicios electrónicos

Servizo de adhesión ao código de boas prácticas

Servizo de Adhesión ao Código de Boas Prácticas para os deudores hipotecarios en risco de vulnerabilidade

Permite a compra e venda de Letras, Bonos e Obligacións a través de Internet.

Aplicación que dá a coñecer aos acredores da Administración General del Estado a súa situación de pagamentos realizados ou que están pendentes de realizar.

Realice operacións destinadas a favorecer a liquidez do mercado secundario de Deuda Pública.

Designar, dar de baixa, modificar e consultar os datos bancarios que figuran rexistrados no Fichero Central de Terceros

Xestión controlada do espazo de proba segunda cohorte.

Comprobación de integridade de documentos mediante Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos (CSV)

Consulte o estado de tramitación de procedementos administrativos relativos a entidades financeiras.

Consultas e accións correspondentes en materia de garantías e depósitos